АСЛИДДИН ЊАБИБУЛЛОЕВ: «МУЊИМАШ – МО ЃОЛИБЕМ»

00920075
Дастаи «Вахш»-и Ќўрѓонтеппа дар даври 17-уми чемпионати Тољикистон оид ба футбол дар майдони худ дастаи «Истиќлол»-и Душанберо маѓлуб намуда, ба гирифтани унвони чемпиони љумњурї мушарраф гашт. Зеро, аз сабаби он ки дастаи «Спитамен» аз ширкати мусобиќот даст кашидааст, њарифи ў дастаи «Вахш» дар даври охири мусобиќот бе бозї соњиби се имтиёз мегардад. Њамин тавр, футболбозони шањри Ќўрѓонтеппа барои њарифони худ дастнорас гаштанд. Пас аз анљоми вохўрии њалкунанда мо бо сармураббии дастаи чемпион Аслиддин Њабибуллоев сўњбате оростем ва њоло фишурдаи онро ба диќќати Шумо пешкаш менамоем.

— Аслиддин, пеш аз њама Шуморо бо ѓалаба табрик менамоем.
— Ташаккури зиёд.
Пеш аз мавсими имсола боварї доштед, ки ба гирифтани унвони чемпионї муваффаќ мегардед?
— Не. Зеро бо шароити вазнини иќтисодї пеш аз оѓози мавсим мо бачањои љавонро, ки айни њол дар њайати дуюм баромад менамоянд, ба чемпионати љумњурї тайёр мекардем. Танњо як моњ пеш аз оѓози мусобиќа мо њамроњи сардори даста Исроил Шарипов бо намояндагони њукумати шањри Ќўрѓонтеппа ва вилояти Хатлон вохўрї доир намудем. Дар натиљаи ин вохўрї Љамъияти холдингии шакли пўшидаи «Исмоили Сомонї» сарпастии дастаро ба ўњдаи худ гирифт. Баъд аз ин бозингарони пурќувват ва ботаљрибаро ба даста даъват намудем ва барои иљро намудани вазифаи дар пеши мо гузошташуда шурўъ намудем. Дар назди мо танњо як вазифа гузошта шуда буд — ба даст овардани унвони чемпионї.
— Овозањое вуљуд доранд, ки ба дастаи «Вахш» бо он сабаб маблаѓи калон људо карданд, ки соли оянда даста љашни 50 солагиашро ќайд менамояд. Ва минбаъд даста чун пештара маблаѓгузорї карда мешавад.
— Чемпиониро ба даст овардан хело душвор аст ва онро њифз намудан аз он њам мушкилтар аст. Дар њаќиќат, соли оянд мо љашни 50 солагии дастаро ќайд хоњем кард ва ин ѓалабаи имсолаи мо барои ин љашн дастоварди хубест. Аммо ман њозир гуфта наметавонам, ки соли оянда чї воќеа рух медињад.
— Дар бораи бозињои охирине, ки доир намудед, каме маълумот медодед, рафти бозї чи тавр буд, пеш аз бозї чи гуна маќсад назди даста гузошта шуда буд?
— Ќувваозмої бо дастаи «Равшан» хело душвор буд на аз љињати љисмонї, балки аз љињати рўњї, зеро мо пас за бохт дар «Хуљанд» дигар лимити бохтани бозиро надоштем. Бинобар ин, даста дар њолати фишори рўњї ќарор дошт. Вале хушбахтона, ин ба бозии мо таъсири зиёд расонида натавонист ва мо тавонистем бо натиљаи 3:0 пирўзи ба даст орем.
Дар бозї бо дастаи «Истиќлол» бошад дар назди бозингарон вазифа гузошта шуда буд, ки дар 20-25 даќиќаи аввал њарифро маљбур намоем, ки дар нимаи майдони худ бозї кунад ва ба хатогињо роњ дињад ва хушбахтона бозингарон сарбаландона аз ўњдаи ин вазифа баромаданд. Дар даќиќаи 15-ум пас аз партофти Рустам Хољаев Љомихон Муњиддинов голи аввалро ба њадаф расонид. Баъд аз ин њариф тавонист бозиро 10-15 даќиќа баробар намояд. Баъдан футболбозони мо тактикаи пештараро истифода бурда, пас аз хатогии дарвозабон Нўмъон Њакимов тўбро ба Љомихон дод, ки голи дуюми дастаро зад. Дар ќисми дуюм дар назди бозингарон вазифа гузошта шуд, ки њамин њисобро то охир нигоњ доранд. Мутаассифона, дар натиљаи хатогии муњофизон Юсуф Рабиев як тўб ба дарвозаи мо ворид намуд. Аммо аз њама муњимаш, мо дар ин ќувваозмоии муњим тавонистем ѓолиб оем.
— Метавонед дар њар як хати даста бозингарони бењтаринро ном баред. Ва умуман кадом хати даста дар мавсими имсола барои амали гаштани маќсад кўшиши бењтар намуд?
— Наметавонам, барои он ки њамаи футболбозони «Вахш» мањорати хуб нишон доданд ва барои ба њадаф расидан кўшиши зиёд ба харљ доданд. Бинобар ин, ман наметавонам ягон нафари онњоро махсус номбар кунам. Њамаи хатњои даста низ хуб бозї карданд. Мисол агар гирем дар як бозї њамлагарон ду се гол ба њадаф расонанд ва муњофизон ва дарвозабон ба хатогињо роњ дода аз он њам голи зиёдтар сар дињанд, натиљаи бозї бар зарари даста мегардад, ё ин ки баръакс. Мо ки тавонистем чемпиони љумњурї гардем, њамаи ин дар натиљаи бозии мўътадили њамаи хатњо рух дод.
— Бо њамон њайате, ки дар марњилаи якуми чемпионат баромад намуда будед, метавонистед, ки ѓолиби чемпионати Тољикистон гардед?
— Албатта, метавонистем. Аммо мо умуман кўшиш кардем, то њар чї бештар бозингарон дар мавсими имсола бозї кунанд. Агар шумо ба статистика ањамият дода бошед, мо аз бозии якум бо дастаи «Спитамен» оѓоз карда дар ягон бозї паи њам ду бор бо як њайат баромад накардаем.
— Барои кадом хислатњояшон бозингарони навро дар марњилаи дуввум даъват намудед.
— Умед Ризоев дарвозабони љавон мебошад. Пештар ў дар ягон дастаи пешсаф, ки барои иљро намудани њадафњои бузург мубориза мебаранд, бозї накардааст. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки Юлдошевро ба даста даъват намоем. Аммо њаминро ќайд карданиям, ки дар марњилаи аввал дарвозаи моро мањз ў њифз менамуд ва дар марњилаи дуввуми чемпионат Умед омода буд дар њолате, ки Юлдошев лат бардорад, ё ин ки корти сурх гирад, ба майдон барояд. Дигар бозингаронро бошад мо на барои он, ки ба он хате, ки онњо даъват шуданд сустанд, гирифтем. Зеро дар тамоми хат мо бозингарони хуб доштем ва танњо барои баланд бардоштани сатњи раќобат онњо ба дастаи мо омаданд. Дар њаќиќат, пас аз омадани бозингарони нав футболбозон боз кўшиши зиёдтар намуданд, то ба њайъати асосї шомил шаванд.
— Дар бадбахтии дигарон бахти худро сохта намешавад, мегўянд русњо. Аммо дастаи «Вахш» тавонист аз вазъияти душвори иќтисодии «Парвоз» истифода бурда бозингарони бењтарини ин дастаро ба тарафи худ кашад. Ва ин бозингарон барои чемпионии даста хизмати арзанда намуданд.
— Ин футбол аст ва њама ваќт дар футбол чунин буду мемонад. Чор -панљ соли охире, ки дар «Вахш» бозї мекардам, дастаро њар сол 10-15 нафар тарк менамуданд. Он ваќт магар ягон кас аз ин рўњафтода мегашт? Мо бо Љомихон Муњиддинов ва Анвар Норќулов гуфтугў кардем, шароитњои мо маъќул шуд ва онњо даъвати моро пазируфтанд. Соли дигар шояд онњо дар дастаи дигар ки шароитњои бењтар пешнињод менамояд, баромад кунанд ва на танњо онњо, шояд дигар бозингарони «Вахш» њам.
— Агар махфї набошад ба бозингарон барои ба даст овардани унвони чемпионї ягон мукофот пешбинї карда шудааст ва он чанд сўмро ташкил медињад?
— Бале, пешбинї шудааст, аммо ман раќами мушахассро гуфта наметавонам. Зеро њар футболбоз шартномаи худро дорад. Мо њисоб карда мебароем, ки њар яке аз онњо чанд даќиќа бозї карданд ва пас аз он футболбозонро бо ризоияти сарпарастон ба мукофот пешнињод мекунем.
— Ба худи Шумо чї мукофот ваъда карданд, овозае вуљуд дорад, ки гўё ба шумо мошини тамѓаи хориљї ваъда карда бошанд?
— Рости гап ман, дар бораи мошин бори аввал аз шумо фањмида истодаам. Ба ман низ аз рўи шартнома мукофот медињанд. Ман намедонам, кї ин овозањоро пањн карда бошад ва аз он ба ў чї фоида мерасида бошад!?
Дар ояндањои наздик чї наќшањо доред?
— Њозир њамаи бачањоро љавоб додем, то пас аз мавсими душвор каме истироњат кунанд. Пас аз он барои ширкат дар мусобиќаи анъанавии Љоми ИДМ тайёрї хоњем дид. Дар ин мусобиќа мо шарафи тамоми Тољикистонро њифз хоњем кард, зеро аз номи љумњурї баромад менамоем. Умед дорем, ки тамоми мухлисони Тољикистонї моро дастгирї мекунанд.

    Манучењр МАЌСУДОВ, ОВИ «ВС»
Реклама

1 Comment »

  1. […] Манучеҳр Мақсудов, ОВИ «ВС». Бознашр аз «Фан-Клуби «Парвоз» […]


RSS Feed for this entry

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: